Language :

در صورت ارسال مقاله تا 10 دی ماه 97 می توانند با 75% هزینه در کنفرانس شرکت نمایند.